Käyttöehdot


Nettikioski.fi

Palvelun käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Terra Finland Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän NettiKioski.fi – verkkopalveluun (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Verkkopalvelun käyttäjä (”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka käyttää NettiKioski.fi – verkkopalvelua.

1.2 NettiKioski.fi toimii markkinapaikkaomaisena luokiteltujen ilmoitusten verkkopalveluna, jossa Palvelun Käyttäjät voivat myydä/ostaa/vuokrata/tarjota vuokralle/lahjoittaa/ tai vaihtaa tuotteitaan (”Kohde”) Palvelun välityksellä. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

1.3 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sovittu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palveluun liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita.

1.5 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai kolmansille osapuolille.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palvelun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee ilmoitusta jättäessään antaa vaaditut tiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa Palvelun käyttämistä varten.

2.2 Käyttäjä saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4 Palvelun Käyttäjän tulee olla täysivaltainen tai oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen käyttöön ja markkinatutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää Käyttäjätietoja suoramarkkinointiin, mikäli Käyttäjä ei ole sitä erikseen kieltänyt. Käyttäjät rekisteröidään NettiKioski.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteriin. Rekisteriä koskeva rekisteriseloste on saatavilla Palvelun Internet-sivulla.

2.6 Palvelu voi sisältää myös maksullisia lisäpalveluita (”Maksullinen palvelu”). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä kulloinkin Palvelun sivuilla.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

3.1 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.2 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvä tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.3 Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.4 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

3.5 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.6 Käyttäjä sitoutuu Kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.

3.7 Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus ilmoittamansa Kohteeseen, joita hän tarjoaa Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta kaupanteosta kolmannelle osapuolelle.

3.8 Käyttäjä vastaa täysimääräisesti näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

3.9 Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen ja julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjälle markkinapaikkaomaisen luokiteltujen ilmoitusten verkkopalvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudellaan mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai se oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen ilmoittamaan Kohteita.

4.5 Palveluntarjoaja ei ole ilmoitettujen Kohteiden osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä.

4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja rajaa näillä käyttöehdoilla vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita käyttöehtoja tehtäessä ole kohtuudella voitu ottaa huomioon.

4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ilmoittamisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia ja hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi. Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa NettiKioski.fi – verkkopalveluun kohdistuvat väärinkäytökset viranomaisille.

4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11 Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan esimerkiksi Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

4.12. Asiakaspuheluiden nauhoittaminen:

Asiakaspuhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- ja tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjille Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti ilmoituksesta tai Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

6. Käyttöehtojen voimassaolo

6.1 Käyttöehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeus Palveluun.

6.2 Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

6.3 Osapuolet vapautuvat ehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

7. Sopimuksen siirtäminen

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palveluntarjoaja tai välittäjä muuttuu.

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiöille.

7.3 Käyttäjä ei ole oikeutta siirtää sopimusta Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset erimielisyydet sopimuksen ehtojen soveltamisesta ja tulkinnasta pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet joista ei päästä yksimielisyyteen ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.© NettiKioski.fiTekninen toteutus: NettiTieto Oy